Obchodní podmínky www.jenifer.cz

Obchodní podmínky

Článek I.
Obecná ustanovení a definice

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "OP") upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, který je PEVON s.r.o. se sídlem Velká Okružní 1086/61, 958 01 Partizánske, Slovenská republika, IČO: 44 348 185, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Trenčíne, oddíl C, Vložka číslo: 20598 / R (dále jen "prodávající") a kupujícím (může být i spotřebitel), jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Provozní  adresa: PEVON s. r. o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, Slovensko
Adresa pro vrácení zboží a zaslání reklamace: Jenifer.sk/PEVON s.r.o., P.O.BOX 22, 687 74  Starý Hroznekov, Česká republika

Zákaznický servis: +420 720 356 010 v pracovní dny (pondělí - pátek) mezi 08.00 - 16.00 h

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.


Kupující (spotřebitel) - registrovaný uživatel systému - fyzická osoba po dovršení 16 let nebo právnická osoba, které mají na základě registrace nebo vyplnění svých kontaktních údajů právo objednat zboží nabízené v internetovém obchodě prodávajícího.

Podnikatelem se rozumí:
- osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

Objednávkou se rozumí objednání si zboží kupujícím u prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu www.jenifer.cz Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v nabídce internetového obchodu www.jenifer.cz společnosti. Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání a plnění spotřebitelských smluv podle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu, (který vychází ze Směrnice 2000/31 / ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2000), Zákon č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonov.Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami podnikající, se týkají zejména ustanovení Obchodního zákoníku, resp. Občanského zákoníku. Kupujícím je každá v obchodě zaregistrovaná osoba (fyzická nebo právnická), která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku zpracovanou systémem obchodu. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem elektronického obchodu.


Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající je povinen:

dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu, zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.


Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen:
převzít zakoupené nebo objednané zboží, zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti, nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího, potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby. Kupující právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

Kontaktní údaje prodávajícího:
Na této adrese může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět.
Obchodní jmeno: Jenifer.cz
Adresa:  P. O. BOX 22, 687 74 Starý Hrozenkov, Česká republika
e-mail: info@jenifer.cz
Telefón: +420 720 356 010 (Pondělí - pátek) mezi 08.00 - 16.00 h

číslo účtu pro bezhotovostní platby: ČSOB: 255714582 / 0300 CZK

IBAN CZ76 0300 0000 0002 5571 4582

BIC (SWIFT) CEKOCZPP

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č. 032/6400 109
fax č. 032/6400 108
e-mail: tn@soi.sk

Článek II.
Objednávání zboží, uzavření smlouvy

Zákazník si může přes e-shop www.jenifer.cz objednat jakékoliv zboží, při kterém je umístěno tlačítko "Přidat do nákupního košíku".
Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy a nejsou považovány za závazné. K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany provozovatele dojde elektronickým potvrzením (e-mailem) elektronické objednávky, čímž vzniká záväzkovoprávny vztah mezi provozovatelem a kupujícím.
Po stisknutí tlačítka "Přidat do nákupního košíku" se objednané zboží automaticky přidá do nákupního košíku, který je kdykoliv k dispozici k nahlédnutí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovat: jméno kupujícího, kontaktní osobu, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo, IČO, DIČ, DIČ, objednací kód zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, způsob úhrady, způsob převzetí zboží. Prodávající objednávky vyřizuje v pořadí, v jakém přicházejí. Podle § 588 Občanského zákoníku vzniká prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den vystavení objednávky a v případě, že produkty nebyly ještě prodávajícím fakturovány. Objednávku lze stornovat telefonicky nebo písemnou formou (e-mailem nebo poštou). Potvrzení stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu písemnou formou (e-mailem nebo poštou).
Lhůta po kterou je prodávající vázán svou nabídkou zboží prezentovaného na internetové stránce prodávajícího včetně ceny je 24 hodin od odeslání oznámení o přijetí objednávky kupujícímu.

Článek III.
Odstoupení od  smlouvy

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě.
Spotřebiteli vzniká právo na odstoupení od smlouvy za podmínek upravených zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží i bez uvedení důvodu.

Zboží se považuje za převzatý spotřebitelům okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se:
 a) výrobky objednané spotřebitelům v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem
převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí
posledního dílu nebo posledního kusu,
c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního
dodaného zboží.

Spotřebitel je na odstoupení od smlouvy oprávněn použít formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek. V případě, že spotřebitel své právo odstoupit od smlouvy uplatní, vrátí zboží společnosti PEVON, a to zasláním na adresu sídla prodávajícího uvedenou výše nebo jiným způsobem předem dohodnutým se společností PEVON, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy své právo odstoupit od smlouvy uplatnil. Zboží nesmí jevit známky používání a musí být zaslán společnosti PEVON s dokladem o koupi, s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atd. Spotřebitel má právo po převzetí zboží v rámci lhůty pro odstoupení zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem, jak je to obvyklé při nákupu v klasickém kamenném obchodě, tj odzkoušet zboží tak, aby zjistil vlastnosti a funkčnost zboží, nemá však právo začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu (zboží použitý ve větším rozsahu než postačuje na jeho odzkoušení vrátit nelze, pokud prodávající nerozhodne v konkrétním případě jinak). Pokud zboží jeví známky poškození nebo užívání, nebo zboží není kompletní, společnost PEVON podle § 9 odst. 1, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátí veškeré platby, které od spotřebitele přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Následně za vráceno poškozené, používaný nebo nekompletní zboží si bude společnost PEVON uplatňovat nárok na náhradu vzniklé škody ze strany spotřebitele dohodou nebo v občanském soudním řízení. Poškození obalu a zboží samotného bude prodávajícím akceptovány výhradně v rozsahu, v jakém mu při přiměřeném odzkoušení zboží ve smyslu tohoto ustanovení těchto podmínek nebylo možné zabránit, tj které nepřekračuje rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.
Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Pro uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adresu:
PEVON s.r.o., P.O.BOX 22, 687 74 Starý Hrozenkov, info@jenifer.cz,
Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků .
Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.
Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese spotřebitel.

Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli tyto platby stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím.Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za dodrženou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je poškozený nebo neúplný, prodávající nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu.
 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
 a) poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
 b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
 d) prodej zboží, které podléhá rychlé snížení jakosti nebo zkáze,
 e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,
 g) prodej spodního prádla, plavek, punčochového a ponožkového zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů,
 h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
 i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
k) poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
 l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
Část II.
Článek IV.

Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

Během záruční doby zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží spolu se záručním listem a dokladem o zaplacení prodejci nebo oprávněnému zástupci prodávajícího.
Příslušenství, dokumentace a návod je zákazník povinen předložit prodejci nebo oprávněnému zástupci prodávajícího jen tehdy, má-li význam pro posouzení stavu výrobku při uplatnění odpovědnosti za vady výrobku.
Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícímu zásilku se zbožím si pojistit. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, jestliže prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. Dopravit zboží přímo určené osobě).

 

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle nebo u určené osoby v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona.

 

V místě určeném na přijímání reklamací je prodávající povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace v souladu s ust. § 18 odst. 3 Zákona.Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

 

Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě e-mailu nebo v písemné podobě, ve které je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 Zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které pro něj vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.  Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku platí, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami (e-mailem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady hradí prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout. Kupující nemá právo uplatnit záruku na chyby, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

 

Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká: nepředložením dokladu o zaplacení, neoznámení zjevných vad při převzetí zboží, uplynutím záruční doby zboží, mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí, neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR, poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi, poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením, neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci, zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

 

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů: předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění, odůvodněným zamítnutím reklamace zboží. Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu. Záruční doba je 24 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží. V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale chyba výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu. Odpovědnost za vady prodané věci občanský zákoník § 622

 

(1) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

 

(2) Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. (3) Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. § 623 (1) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. (2) Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

 

  Reklamační řád

 

Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho předávání kupujícímu je přepravce povinen ihned vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí přejímající. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěn. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději však do 24 hodin od doručení zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně slovenského návodu k obsluze a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem musí kupující sepsat reklamační protokol na místě o nekompletnosti balení. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat. Drobná změna dezénu je vyhrazena a není předmětem reklamace. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Avšak pokud existuje jiný podnikatel určený k opravě (autorizované středisko), který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. Pokud je k provedení opravy určena jiná osoba (např. Autorizovaný servis), je prodávající povinen přijmout reklamaci. Prodávající je povinen přijmout reklamaci, ale potom ji postoupí autorizovanému středisku. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech na základě vyjádření autorizovaného servisu. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Postup při reklamaci Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup: Pošlete e-mail na mailovou adresu: info@jenifer.cz, kde uvedete: Číslo objednávky Název výrobku Popis závady

 

Při zasílání zboží prosím dbejte na správné zabalení zboží a použijte tlumící materiál nebo správně výplně, aby se zboží při přepravě nepoškodil. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom na adresu: Jenifer.sk, Februárová 159, 958 01 Partizánske spolu s vyplneným formulárom pre spätné zásielky alebo priložte sprievodný list, ktorý bude obsahovať meno, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu, dátum a podpis zákazníka. Tovar v rámci Českej republiky zasielajte prostredníctvom českej pošty na adresu: PEVON s. r. o., P. O. Box 22, Pošta Starý Hrozenkov, 687 74, Česká Republika spolu s vyplneným formulárom pre spätné zásielky alebo priložte sprievodný list, ktorý bude obsahovať meno, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu, dátum a podpis zákazníka.

 
Článek V.
Dodací a platební podmínky


Možnosti plateb:
Platebním systémem PayPal, pomocí kreditní nebo debetní karty Visa, MasterCard,
Platba převodem nebo na dobírku kurýrní službou PPL CZ s r.o. (platí pro území Čechpaušální poplatek za dopravu je 100Kč pro dobu dodání 3-5 pracovních dnů nebo 130 Kč. pro dobu dodaní do 3 pracovních dnů, při platbě bankovním převodem předem na náš účet ČSOB: 255714582 / 0300, IBAN: CZ76 0300 0000 0002 5571 4582 jako variabilní symbol uveďte prosím číslo Vaší objednávky. Zboží Vám odešleme po připsání platby na náš účet nebo 130/160Kč při zaslání na dobírku.
Zboží doručujeme kurýrní službou PPL CZ s r.o nebo Geis CZ s.r.o.. na uvedenou poštovní adresu. Pro doručení kurýrem je třeba tel. číslo. Pokud máme zboží na skladě, orientační doba dodání je do 14 dnů. V případě, že objednané zboží nemáme na skladě my ani náš dodavatel, při telefonickém potvrzení objednávky vám sdělíme nejbližší možný termín dodání, obvykle do 45 dnů nebo navrhneme vhodnou alternativu. V případě, že vás kurýr nezastihne, spojí se s vámi telefonicky na čísle uvedeném při registraci a dohodne si nejvhodnější termín dodání zboží. Kupující je povinen objednané zboží převzít na dohodnutém místě a v dohodnutém čase. Až do úplného zaplacení ceny objednaného zboží objednatelem zůstává objednané zboží ve vlastnictví prodávajícího. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

Běžné hodiny doručení jsou v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hod.

Doručení zboží Českou poštou (platí pro území České republiky) - paušální poplatek je 130Kč při dobírce, 100 při platbě bankovním převodem na náš účet ČSOB: 255714582 / 0300 CZK, IBAN CZ76 0300 0000 0002 5571 4582. Jako variabilní symbol uveďte prosím číslo Vaší objednávky. Zboží Vám odešleme po připsání platby na náš účet.


Zásilky, které jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání.
Pro kupujícího, který zboží nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti je doprava po území České republiky zdarma. Minimální hodnota objednávky pro kupujícího, který zboží nakupuje v rámci podnikatelské činnosti je 3000Kč  bez DPH.

Článek VI.
Ochrana soukromých údajů

V souvislosti se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "GDPR") a implementací opatření k zajištění souladu prodávajícího s GDPR jakož i se souvisejícími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů , vyhlášky Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky), obecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů najdou zákazníci na stránce https://www.jenifer.cz/cs/prohlaseni-o-zpracovani-a-ochrane-osobnich-udaju.html/?___store=cs

ČÁST III.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Obchodního zákoníku, Zákona č. 22/2004 Z.z o elektronickém obchodu, (který vychází ze Směrnice 2000/31 / ES Európskehoo parlamentu a Rady ze dne 8. června 2000) a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Z.z o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Z.z ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 Z.z . o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

V Partizánskom dne 1. 11. 2014